BAN LÃNH ĐẠO

Ban lãnh đạo trường là cơ quan quản lý cao nhất, chịu trách nhiệm về các hoạt động của Trường. Ban lãnh đạo trường có trách nhiệm ra các quyết định chiến lược, định hướng hoạt động, cũng như điều hành các hoạt động của Trường.

z4999444058390 f4702d78e71f9484980f4e8b600ccf97